Budget Translations

info@budgettranslations.com

定价

我们是最经济实惠的翻译社!这是怎么做到的呢?

对于您发给我们的每一篇文稿,我们都会搜索我们的译员数据库,找到最适合翻译您的文稿、目前又没有其他项目的译员。

通过选用熟悉相关题材的译员,实现最高的成本效益。我们始终都知悉译员的日程安排,所以能以最低的价格提供翻译服务。

我们把这些节省下来的经费转给您,这意味着我们的定价有时仅为其他翻译社的一半收费,特别是常见的语种组合,比如

Tigrinya
世界语
丹麦语
乌克兰语
乌尔都语
亚美尼亚语
伊博语
俄语
保加利亚语
僧伽罗语
克罗地亚语
冰岛语
匈牙利语
南非语
印地语
印度尼西亚语
吉吉拉特语
因纽特语
土耳其语
基隆迪语 (布隆迪)
塞尔维亚语
孟加拉语
巴斯克语
巴西
希伯来语
希腊语
帕皮阿门托语
库尔德语
弗里西亚语
德语
意大利语
意第绪语
托讷达芬兰语
拉丁语
拉托维亚语
挪威语
捷克语
斯洛伐克语
斯洛文尼亚语
旁遮普语
日语
普什图语
柏柏尔语
格陵兰语
格鲁吉亚语
汉语
沃洛夫语
法语
波兰语
波斯尼亚语
波斯语
泰语
爱沙尼亚语
瑞典语
盖尔语
立陶宛语
粤语 (中国)
索马里语
约鲁巴语
罗马尼亚语
芬兰语
芳蒂语
英语
荷兰语
萨米语
葡萄牙语
藏语
西班牙语
越南语
达里语
阿塞拜疆语
阿姆哈拉语
阿尔巴尼亚语
阿拉伯语
韩语
马其顿语
马来语
马耳他语
高棉语

翻译质量

完成学业后急于开始工作的译员以较低的价格提供服务。这是他们摸索和运用同事经验的过程。如果翻译质量不尽如人意,请告诉我们。我们的项目经理会确保您提到的那部分内容经受重新检查。我们的工作要做到您满意为止。

最低价保证

我们的目标是成为最经济实惠的语言服务提供商。因此,我们恳请您向我们出示我们竞争对手的报价。我们给您的报价很可能比他们低。(提供全自动机器翻译的翻译社报价除外)

我需要翻译:
我需要翻译:
译入语:
您可以在这里找到我:
电邮地址:
电话号码:
姓名:
公司名称:
隐私声明:您提供的所有信息仅用于编制和提交报价。

Sverige Beställ här
Việt Nam Giá cả:
Deutschland Preise
Schweiz Preise
Eesti Vabariik Hinnad
Lietuvos Respublika Kainos
Ísland Verðlagning
United States Order here
Danmark Priser
日本 価格設定
Magyarország Árak
Nederland Prijzen
Ireland Prices
Россия Цены
汉语 定价
العربية تقييم الأسعار
Türkiye Cumhuriyeti Fiyatlandırma
България Цени
Norge Priser
Latvijas Republika Izcenojumi
France Prix
Österreich Preise
España Precios
België Prijzen
Suomi Hinnoittelu
Rzeczpospolita Polska Ceny
United Kingdom Pricing
© 2022 Budgettranslations翻译社 - 版权所有。